Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van http://www.gangcity.nl/ alsmede http://www.gangcity.net/

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens GangCity te spelen. Door GangCity te spelen, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van GangCity. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.


1. Algemeen

GangCity is gratis. GangCity is een dienst in de vorm van een online multiplayer op tekst gebaseerd spel. Door het te spelen gaat men ermee akkoord dat GangCity zich niet aansprakelijk stelt voor het online zijn en/of goed functioneren van deze dienst of de beveiliging daarvan, dat GangCity het recht voorbehoudt de inhoud, het reglement en/of deze Voorwaarden op welke manier ook te wijzigen of GangCity in zijn geheel offline te brengen en/of te resetten.


2. Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker die gebruik maakt van de website GangCity, dan wel van de aangeboden diensten van GangCity. Iedere gebruiker, bezoeker of speler geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van GangCity in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1.) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van GangCity en/of derden;

2.) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

3.) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

4.) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

5.) handelingen in strijd met het reglement zoals aangegeven op http://www.gangcity.nl/html/regels.html

6.) herhaaldelijk contacteren van het admin team wanneer dit overbodig is

In ieder geval, maar zeker niet uitsluitend, wanneer u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt GangCity zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen, uw account van GangCity te verwijderen en/of verbannen en verder gebruik van de dienst te blokkeren.


3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

GangCity is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van GangCity zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). GangCity is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

GangCity is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van GangCity worden aangeboden.

U vrijwaart GangCity voor alle schade als gevolg van acties van het Management, aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van GangCity.


4. Doneren

Doormiddel van verschillende donatie optie's stelt de gebruiker zich in staat om bij te dragen aan de maandelijkse kosten voor de huur van systemen, dataverkeer en overige kosten welke gemaakt worden om GangCity mogelijk te maken. Alle betalingen die voortvloeien uit deze donaties gaan naar de ontwerpers en/of eigenaren van GangCity en worden onder andere besteed aan de financiering van systemen, dataverkeer, nieuwe ontwikkelingen en overige kosten.

Wanneer de gebruiker jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te vragen aan zijn ouders of verzorgers voor de vereiste betaling bij het doneren.

Hoewel GangCity, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het donatieproces correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, kwaliteit en functionaliteit van al(le) betaalde/deze processen.


5. Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van GangCity is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. GangCity aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden dienst. GangCity wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de dienst voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.


6. Overige

GangCity behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen GangCity en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Laatst gewijzigd op 10 september 2008